Lista projektów wybranych do realizacji w roku budżetowym 2016

 1. 07 - Siłownia plenerowa,
 2. 02 – Budowa chodnika w Woli Korzeniowej,
 3. 01 – Plac rekreacyjno-sportowy „Nad Zalewem”,
 4. 04 – Boisko do piłki plażowej,
 5. 06 – Zadaszenie istniejącej sceny i grilla przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej,
 6. 05 – Siłownie Zewnętrzne.

Wyniki głosowania

KOD NAZWA PROJEKTU LICZBA GŁOSÓW
01 Plac rekreacyjno-sportowy „Nad Zalewem” 210
02 Budowa chodnika w Woli Korzeniowej 1064
03 Zamłynie nie z tej ziemi 811
04 Boisko do piłki plażowej 159
05 Siłownie zewnętrzne 85
06 Zadaszenie istniejącej sceny i grilla przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej 120
07 Siłownia plenerowa 1306
SUMA: 3755

Protokół z posiedzenia zespołu ds. budżetu obywatelskiego

PDF

Lista projektów dopuszczonych do głosowania

lp. Nazwa projektu Wnioskowana kwota Kod projektu
 1. Plac rekreacyjno-sportowy "Nad Zalewem" pdf ikonka 98 872,69 zł
  01
 2. Budowa chodnika w Woli Korzeniowej pdf ikonka 110 000 zł
  02
 3. Zamłynie nie z tej ziemi pdf ikonka 300 000 zł
  03
 4. Boisko do piłki plażowej pdf ikonka 5000 zł
  04
 5. Siłownie zewnętrzne pdf ikonka 80 000 zł
  05
 6. Zadaszenie istniejącej sceny i grilla przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej pdf ikonka 25 000 zł
  06
 7. Siłownia plenerowa pdf ikonka 73 431 zł
  07

Lista projektów niedopuszczonych do głosowania

lp. Nazwa projektu Decyzja Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Uzasadnienie
 1. Budowa ul. Górnej w Szydłowcu na odcinku od ul. Partyzantów do dz. Nr 2657/2 – Etap I Opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji ZRiD Wniosek odrzucony. Projekt częściowo zlokalizowany jest na terenach prywatnych.
 2. Świetlica sołecka Wniosek odrzucony. Budynek świetlicy sołeckiej jest budynkiem użyteczności publicznej. Pierwszym etapem realizacji jest wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku pod kątem konstrukcji. W związku z powyższym, realizacja tego projektu nie jest możliwa w jednym roku budżetowym a co za tym idzie nie może być realizowana w ramach budżetu obywatelskiego. Koszt szacunkowy realizacji jest niewspółmierny do kosztów jakie należy ponieść biorąc pod uwagę stan techniczny budynku.
 3. Wzmocnienie konstrukcji drogi gminnej nr 400512 Chustki – Zdziechów i ułożenie nawierzchni asfaltowej Wniosek odrzucony. Wniosek został odrzucony ze względu na planowane ujęcie zadania w budżecie Gminy Szydłowiec na 2016 r. oraz wystąpienie o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
 4. Pumptrack – Rowerowy plac zabaw w Szydłowcu Wnioskodawca wycofał wniosek.  
 5. Budowa linii oświetleniowej Wniosek odrzucony. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie minimalna odległość od lica krawężnika drogi publicznej do latarni wynosi 0,5 m. Omawiany fragment drogi zajmuje całą szerokość działki nr 279 tym samym realizacja budowy linii oświetleniowej przy tej drodze jest niemożliwa do wykonania..
 6. Budowa rowu i poboczy przy drodze gminnej w sołectwie Świerczek Wniosek odrzucony. Budowa rowu przydrożnego wiąże się z wejściem w grunty należące do osób prywatnych. W związku z powyższym projekt nie może być realizowany w ramach budżetu obywatelskiego.

Formularze oceny formalnej wniosków

PDF Formularze oceny formalnej wniosków

Rejestr złożonych wniosków do Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec 2016

lp. Data wpływu Nazwa projektu Szacunkowy koszt Dane wnioskodawcy
 1. 17.07.2015 Budowa ul. Górnej w Szydłowcu na odcinku od ul. Partyzantów do dz. Nr 2657/2 – Etap I Opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji ZRiD 50 000,00 zł Albert Krzewiński
 2. 22.07.2015 Plac rekreacyjno-sportowy "Nad Zalewem" 189 900,32 zł Marek Artur Koniarczyk
 3. 28.07.2015 Budowa chodnika w Woli Korzeniowej 110 000,00 zł Barbara Rogozińska
 4. 30.07.2015 Zamłynie nie z tej ziemi 300 000,00 zł Inga Pytka–Sobutka
 5. 31.07.2015 Boisko do piłki plażowej 5 000,00 zł Paulina Zugaj
 6. 31.07.2015 Świetlica sołecka 30 000,00 zł Beata Rzeźnik
 7. 31.07.2015 Wzmocnienie konstrukcji drogi gminnej nr 400512 Chustki – Zdziechów i ułożenie nawierzchni asfaltowej 100 000,00 zł Leszek Jakubowski
 8. 31.07.2015 Pumptrack – Rowerowy plac zabaw w Szydłowcu 200 000,00 zł Katarzyna Jedlińska
 9. 31.07.2015 Siłownie zewnętrzne 160 000,00 zł Marek Zdziech
 10. 31.07.2015 Zadaszenie istniejącej sceny i grilla przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej 25 000,00 zł Jerzy Pijarski
 11. 31.07.2015 Budowa linii oświetleniowej 21 000,00 zł Małgorzata Siebyła
 12. 31.07.2015 Siłownia plenerowa 73 431,00 zł Dariusz Mamla
 13. 31.07.2015 Budowa rowu i poboczy przy drodze gminnej w sołectwie Świerczek 20 000,00 zł Ewa Kaczor