Projekty wybrane do realizacji w roku budżetowym 2017

 1. Altana dla mieszkańców Szydłówka.
 2. Wykonanie projektu przebudowy drogi nr 400507W w miejscowości Hucisko.
 3. Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 373.
 4. Budowa chodnika przy ulicy Kościuszki.
 5. Budowa chodnika.
 6. Zagospodarowanie placu zabaw.
 7. Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną, przy szkole podstawowej w Wysokiej.
 8. Przebudowa ulic Mikołaja Szydłowieckiego i Mikołaja Kopernika w Szydłowcu. Odnowienie dokumentacji technicznej i kosztorysu oraz uzyskanie pozwolenia budowlanego.

Lista rankingowa projektów

l.p KOD Nazwa zadania Liczba Głosów Kwota wniosku
1. 04 Altana dla mieszkańców Szydłówka. 1157 51970
2. 05 Wykonanie projektu przebudowy drogi nr 400507W w miejscowości Hucisko. 471 40000
3. 10 Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 373. 452 30000
4. 01 Budowa chodnika przy ulicy Kościuszki. 379 60000
5. 08 Budowa chodnika. 236 31000
6. 07 Wzmocnienie konstrukcji drogi gminnej nr 400512 Chustki – Zdziechów i ułożenie nawierzchni asfaltowej. 232 150000
7. 06 Zagospodarowanie placu zabaw. 189 60000
8. 09 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi
w miejscowoœci Zastronie.
156 30000
9. 02 Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną, przy szkole podstawowej
w Wysokiej.
105 5000
10. 03 Przebudowa ulic Mikołaja Szydłowieckiego i Mikołaja Kopernika w Szydłowcu. Odnowienie dokumentacji technicznej i kosztorysu oraz uzyskanie pozwolenia budowlanego. 92 10000

Protokół z posiedzenia zespołu ds. budżetu obywatelskiego

pdfProtokół

Wykaz projektów odrzuconych

NAZWA PROJEKTU UZASADNIENIE
odrzucenia projektu
„Powspominajmy dawna historię Szydłowca” Zgłoszony projekt nie wpływa na poprawę infrastruktury technicznej Gminy Szydłowiec i nie może być realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Zgodnie z § 2 ust. 1 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 59/19 Burmistrza Szydłowca z dnia31 marca 2016 r. do Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane projekty przyczyniające się do poprawy infrastruktury technicznej.
Budowa chodnika – Sadek Polanki Rzeczywisty koszt realizacji projektu znacznie przekroczy kwotę określoną w § 2 ust. 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 59/19 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 marca 2016 r. Zgodnie z w/w przepisem koszt pojedynczego projektu nie może przekroczyć połowy kwoty przewidzianej na realizację projektów związanych z Budżetem Obywatelskim Gminy Szydłowiec tj. kwoty 150 000 zł.
Po dokonaniu weryfikacji projektu rzeczywisty koszt realizacji przedsięwzięcia wyniesie ok. 220 000 zł
Budowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Mickiewicza
etap pierwszy
Rzeczywisty koszt realizacji projektu znacznie przekroczy kwotę określoną w § 2 ust. 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 59/19 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 marca 2016 r. Zgodnie z w/w przepisem koszt pojedynczego projektu nie może przekroczyć połowy kwoty przewidzianej na realizację projektów związanych z Budżetem Obywatelskim Gminy Szydłowiec tj. kwoty 150 000 zł.
Po dokonaniu weryfikacji projektu rzeczywisty koszt realizacji przedsięwzięcia wyniesie ok. 290 000 zł
Modernizacja istniejącego oczka wodnego wraz z budową altany. Realizacja zgłoszonego projektu nie jest możliwa w ramach Budżetu Obywatelskiego ze względu na umiejscowienie oczka wodnego na terenie działki nie będącej w posiadaniu Gminy Szydłowiec. Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 59/19 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 marca 2016 r. w § 3. ust. 3 pkt 3 jednoznacznie wskazuje, że do głosowania dopuszcza się tylko te projekty które zlokalizowane są na terenie będącym w posiadaniu Gminy Szydłowiec.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego

Terminy zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec, ich weryfikacji, prowadzenia działań informacyjnych, głosowania i ogłoszenia jego wyników określa się następująco:

 1. do 31 marca – ogłoszenie kwoty przeznaczonej na realizacje zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec;
 2. od 31 marca – kampania informacyjna;
 3. do 4 kwietnia - umieszczenie na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec oraz w BIP Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec wraz z niezbędnymi formularzami;
 4. od 4 kwietnia do 31 maja – zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec przez mieszkańców;
 5. od 1 czerwca do 10 lipca – weryfikacja zgłoszonych projektów;
 6. do 6 lipca – podanie do publicznej wiadomości wykazu punktów, w których odbywać się będzie głosowanie;
 7. do 15 lipca – opublikowanie listy projektów dopuszczonych do głosowania;
 8. od 16 lipca do 14 sierpnia – głosowanie mieszkańców;
 9. od 16 sierpnia – weryfikacja i liczenie głosów oddanych w głosowaniu;
 10. do 15 września – ogłoszenie wyników głosowania.